دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1389 (484) 
5. سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسامدرنیسم

دکتر احمد خالقی دامغانی؛ روح الله اسلامی؛ فاطمه ذوالفقاریان