دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، آذر 1390 (489) 
فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه

علیرضا اقا حسینی؛ محمود رضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهره مرندی؛ زهره مرندی