دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آذر 1390 (488) 
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی

نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی؛ سید علیرضا عزیز موسوی