دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1390 (488) 
5. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی

نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی؛ سید علیرضا عزیز موسوی