نویسنده = مهدی فیروزکوهی
طرح راهبردی مواجهه با جریان های برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، بهمن 1402، صفحه 223-255

اکبر خزلی؛ رضا سراج؛ کاظم سام دلیری؛ مهدی فیروزکوهی


تقویت ضریب ایدئولوژیک به‌مثابه عامل مقوم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 55، آبان 1401، صفحه 71-95

اکبر خزلی؛ اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی


چیستی نفوذ فکری ـ فرهنگی

دوره 15، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 197-227

مهدی روحی؛ مهدی فیروزکوهی؛ علی کریم زاده؛ علی حمزه پور؛ محمدعلی برزنونی؛ ابراهیم صفری


اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 5-38

اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی