کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس

دوره 16، شماره 61، بهمن 1402، صفحه 37-69

ولی رجبی؛ مالک ذوالقدر؛ سیدفرشید جعفری پاییندی


ترتیبات امنیتی جدید در خلیج فارس با تمرکز بر سیاست‌های راهبردی ترکیه

دوره 16، شماره 60، دی 1402، صفحه 165-188

محمد جلایی؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


ریشه‌‌ها و پیامدهای امنیتی نفوذ رژیم صهیونیستی در خلیج فارس با تأکید بر نقش محوری محمد بن‌سلمان

دوره 14، شماره 52، آذر 1400، صفحه 79-103

ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر؛ عبدالرضا عالیشاهی


امنیت پایدار در منطقه ژئوپولیتیکی خلیج فارس در پرتو ناپایداری نیروی های همگرا و واگراساز

دوره 5، شماره 17، آذر 1391

سید یحیی صفوی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمد حسین افشردی؛ برات فرجی؛ برات فرجی


ضرورت های بسط ژئوپولیتیکی ایران در خاورمیانه عربی با تاکید بر تحولات اخیر

دوره 3، شماره 9، آذر 1389

عباس علیپور؛ دکتر علی بختیار پور؛ محمد در خور