نویسنده = امیر محمد حاجی یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. شکنندگی دولت و نابسامانی جامعه در عراق؛ بستری برای بحران امنیتی ظهور و گسترش داعش

دوره 11، شماره 38، بهار 1397، صفحه 35-68

علی رضا حسین زاده؛ امیر محمد حاجی یوسفی


2. فرهنگ استراتژیک و مشارکت روسیه در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا

دوره 10، شماره 36، پاییز 1396، صفحه 121-152

امیر محمد حاجی یوسفی؛ عباس ذوالفقاری