دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1391 (492) 
2. آینده پژوهی و پیش بینی در جنگ نرم

حسین حسینی؛ سیامک باقری چوکامی؛ سیامک باقری چوکامی