راهبرد «موازنه از راه دور» و سیاست خارجی امریکا (با تأکید بر غرب آسیا)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه یزد

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

درس‌های آمریکا از جنگهای مستقیم به خصوص در خاورمیانه، به سیاست‌گذاران این کشور نشان داد که مداخله‌های مستقیم به غیر از هزینههای سنگین مالی و تلفات انسانی دستاوردی برای آنان ندارد. از اینرو، راهبرد سیاست خارجی آمریکا به راهبرد «موازنه از راه دور» تغییر کرده است. راهبرد موازنه از راه دور به عنوان یک راهبرد جهانی، بر این اصل تاکید دارد که ایالات متحده باید با روش‌های کم هزینه‌تر، تحولات سه منطقه مهم اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه را مدیریت کند. راهکار پیشنهادی این راهبرد، استفاده از قدرت همپیمانان در مناطق برای موازنه با قدرت متخاصم هژمونی‌طلب است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و مطالعات اسنادی، ضمن تشریح مفهومی راهبرد موازنه از راه دور و انگیزهها و مزایای احتمالی سیاستگذاران ایالات متحده برای استفاده از این راهبرد، به وضعیت فعلی هر یک از این سه منطقه به خصوص خاورمیانه و برنامههای آتی ایالات متحده منطقه در خاورمیانه میپردازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که گرایش ایالات متحده به راهبرد موازنه از راه دور، نه صرفاً نتیجه شکست سیاست گذشته خاورمیانهای این کشور و هزینه‌ بالای راهبرد دخالت مستقیم، بلکه این راهبرد، نتیجه محاسبات سیاست شرق دور آمریکا نیز بوده است.

کلیدواژه‌ها


ـ آهویی، مهدی (1395). تحلیلی بر راهبرد اتحادهای امریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران، فصلنامه پژوهش های روابط بین‌الملل، دوره اول، شماره 23.

ـ بهروزی­لک، غلام‌رضا و هاشمی­نسب، سیدسعید (1394). چگونگی رشد داعش در سوریه و عراق و راهبردهای مواجهه با آن، فصلنامه پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 9.

ـ خوش­هیکل آزاد، محمد (1392). بازگشت امریکا به شرق آسیا و رویکرد نظام امنیتی منطقه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 3.

ـ دهمشگی، جلال؛ فرهنگی، بابک و راه‌چمنی، ابوالقاسم (1383). استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن 21، تهران: انتشارات ابرار معاصر تهران.

ـ گوهری­مقدم، ابوذر (1392). الگوی رفتاری امریکا در قبال بیداری اسلامی: عمل‌گرایی محتاطانه، پژوهش­های راهبردی سیاست، دوره 2، شماره 6.

ـ متقی، ابراهیم؛ بقایی، خرم و رحیمی، میثم (1389). بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر (براساس رویکرد واقع­گرایی تهاجمی)، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دوره 2، شماره 4.

ـ محمدزاده ابراهیمی، فرزاد و دیگران (1395). راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسئولیت تا همراهی محدود، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 25.

-      Ayoob, M. (2016), “It’s Time for America to Disengage From the Middle East”, The National Interst, available at: http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/its-time-america-disengage-the-middle-east-16799

-      Bacevich, A. J. (2013), The new American militarism: How Americans are seduced by war, New York: Oxford University Press.

-      Birnbaum, M (2017), “Tillerson clashes with NATO allies on defense spending at Brussels meeting”, Washington Post, March 31.

-      Byman, D., M. Bjerk (2016), The United States and the Middle East: Interests, Risks, and Costs, New York: Oxford University Press.

-      Chen, R. (2013), ”A Critical Analysis of the US “Pivot” toward the Asia-Pacific: How Realistic is Neo-realism?” Connections: The Quarterly Journal, Vol. 12, No. 3.

-      Clinton, H. R. (2010), ”Remarks on regional architecture in Asia: Principles and Priorities”, Honolulu, Hawaii, January, 12.

-      Cordesman, A. (2016), ”Estimates of Chinese Military Spending”, center for strategic and international studies, September 28.

-      Deni, John R. (2014), Augmenting Our Influence: Alliance Revitalization and Partner Development, United States Army War College, Strategic Studies Institute.

-      Dueck, C. (2011), ”The Accommodator: Obama's foreign policy”, Policy Review, Vol. 169, No. 13.

-      Henriksen T.H. (2017), ”Barack Obama: A Foreign Policy of Disengagement”, In Cycles in US Foreign Policy since the Cold War, American Foreign Policy in the 21st Century, Cham: Palgrave Macmillan.

-      Kessler, G. (2013), ”President Obama and the ‘red line’on Syria’s chemical weapons”, The Washington Post, July 17.

-      Krauthammer, C. (2016), ”Hillary Clinton is status quo candidate”, The Clarion-Ledger, June 25.

-      Krieg, A. (2016), ”Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East”, International Affairs, Vol. 92, No. 1.

-      Layne, C. (2007), ”Who lost Iraq and why it matters: the case for offshore balancing”, World Policy Journal, Vol. 24, No. 3.

-      Lieberthal, K. (2011), ”The American Pivot to Asia”, Foreign Policy, No. 21.

-      Londoño, E. (2010), ”Operation Iraqi Freedom ends as last combat soldiers leave Baghdad”, The Washington Post, Aug 19.

-      Londoño, E. (2013), ”Study: Iraq, Afghan war costs to top $4 trillion”, The Washington Post, Mar 28.

-      MacAskill, E. (2009), ”Afghanistan: US Forces: Obama Accused of Dithering over Troops”, The Guardian (UK), No. 3.

-      Mearsheimer, J., & S. M.Walt (2016), ”The Case for Offshore Balancing: A Superior US Grand Strategy”, Foreign Affairs, No. 95.

-      N. I. C. (2012), ”Global Trends 2030: Alternative Worlds”, National International Council, available at: http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/global-trends-2030-alternative-worlds

-      Northam, J (2016), ”As Yemen's War Worsens, Questions Grow About The U.S. Role”, National Public Radio, available at: http://www.npr.org/sections/parallels/2016/10/11/497563923/u-s-reconsiders-support-of-saudi-led-coalition-in-yemen-conflict

-      Panetta, L. (2012), Sustaining US global leadership: priorities for 21st century defense, Washington, D.C: US Department of Defense.

-      Posen, B. R. (2013), ”Pull back: The case of a less activist foreign policy. Foreign Affairs”, No. 92.

-      Reuters (2017), ”China, Saudi Arabia eye $65 billion in deals as king visits”,  available at: http://www.reuters.com/article/us-saudi-asia-china-idUSKBN16N0G9

-      Schwarz, B., & C. Layne (2002), ”A new grand strategy”, Atlantic Monthly, Vol. 289, No. 1.

-      Smith, A. (2012), ”Obama’s New Imperialist Strategy”, International Socialist Review, Issue 83.

-      Sobhy, S. (2005), The US Military Presence in the Middle East Issue and Prospects, Pennsylvania: U.S. Army War College.

-      Sutter, R. G. et al. (2013), Balancing acts: The US rebalance and Asia-Pacific stability, Elliot School of International Affairs, The George Washington University.

-      Thompson, L. (2012), ”What Happens when America no longer needs Middle East oil? ”, Forbes, Dec 3.

-      Verrastro, F. A. (2012), ”The Role of Unconventional Oil and Gas: A New Paradigm for Energy”, Center for Strategic and International Studies, available at: https://www.csis.org/analysis/role-unconventional-oil-and-gas-new-paradigm-energy

-      Walt, S. (2016), ”The United States Should Admit It No Longer Has a Middle East Policy”, Foreign Policy, Jan 29.

-      Warrick, J. (2013), ”More than 1,400 killed in Syrian chemical weapons attack, US says”, The Washington Post, Aug 30.