توسل به اقدام متقابل در قبال نقض تعهدات NPT با تأکید بر پرونده هسته ای ایران

نویسندگان

01234656778

چکیده

هم زمان با اعمال چهار دور تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت هسته ای
ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران وضع کرده اند که در
مواردی حتی فراتر از چارچوب تحریم های اعمالی شورای امنیت است. ادعای کشورهای
مذکور آن است که این تحریم ها پاسخی به نقض تعهدات مندرج در معاهده منع گسترش
سلاح های هسته ای ) NPT ( از سوی ایران و عملی متقابل است. این سخن بدان معناست
که تعهدات این معاهده از نوع تعهدات ه مبسته است. مقاله پیش رو با بررسی اقسام تعهدات
بین المللی و همچنین پرداختن به ماهیت تعهدات مندرج در معاهدۀ منع گسترش سلاح های
هسته ای به دنبال بررسی امکان توسل به اقدامات متقابل در قبال نقض این تعهدات است.
مشخص شد که نسبت به نقض دسته ای خاص از تعهدات بی نالمللی که از آنها با عنوان
تعهدات هم بسته یاد م یشود، تمام دولت های طرف معاهده حق توسل به اقدام متقابل پیدا
م یکنند؛ اما تعهداتی از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را که ادعاشده ایران نقض
کرده، نمی توان جزء تعهدات ه مبسته تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها