راهبرد عملیات روانی ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مسائل ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرضا، اصفهان، ایران

2 دانشیار،گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرضا، اصفهان، ایران

3 استاد تمام، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

عملیات روانی موضوعی پیچیده، چندوجهی و تحت تأثیر ملاحظات راهبردی امنیتی است که به عنوان بخشی از تهدیدات نرم جهت اعمال قدرت، در عرصه روابط بین الملل است. مسئله فوق بیش از اینکه بر محور واقعیت های جاری باشد مبتنی بر کاربست روانی برای افزایش اثرگذاری، استوار است. بنابراین این پژوهش در صدد شناخت راهبرد عملیات روانی آمریکا علیه برنامه هسته ای بوده که با تکیه بر جمع آوری اسنادی و استفاده از روش تحلیل محتوای کمی با تکنیک کیوسرت تدوین یافته است. سوال اصلی مقاله حاضر اینست که راهبرد عملیات روانی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران چیست و از چه سازوکارهای اجرایی استفاده می کند؟ برای پاسخ به سوال فوق، فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته است که راهبرد عملیات روانی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران، استفاده از الگوی تهدیدنمایی فریبنده بوده است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که نهادهای جنگ نرم آمریکا با استفاده از سازوکارهای متهم سازی و خنثی سازی، نقش زیادی در برساخت آگاهی عمومی منفی و تشدید روند امنیتی حوزه تهدیدات نرم در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of soft threats against the I.R.I. Emphasizing the new alcove of America's psychological operations against Iran's nuclear program

نویسندگان [English]

  • Hamid Soltanian 1
  • Alireza Golshani 2
  • Ebrahim Mottaghi 3
1 PhD student, Iranian issues, Islamic Azad University, Shahreza branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Political Science Department, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The use of psychological operations as a part of soft threats in the field of exercising power is a complex, multifaceted issue and is influenced by strategic security considerations in the field of international relations, which has been used by great powers, especially the United States of America. Soft threats have expanded with the beginning of the Islamic revolution, imposed war, and the nuclear issue, and are based on the use of psychological operations to increase effectiveness rather than being based on current realities. This research aims to know the new strategy or pattern of American psychological operations against Iran's nuclear program, relying on library data, media news, and using the Kiothert method. Therefore, the main question of this article is: What is the pattern of America's psychological operations regarding the nuclear agreement and what mechanisms does it use regarding nuclear negotiations? In order to answer this question, while examining the history of the issue, the hypothesis of the article has been developed in such a way that the pattern of American psychological operations regarding Iran's nuclear program since the resumption of nuclear negotiations and after that has been a deceptive threat. The findings of the article indicate that although the JCPOA could be a turning point in international relations, the psychological activity of American soft war institutions using executive mechanisms has played a large role in accusing Iran and neutralizing nuclear negotiations as soft threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • threatening pattern
  • mechanisms of psychological operations
  • JCPOA
  • accusation
  • neutralization