میراث دو دهه حضور آمریکا در افغانستان: هزینه های سنگین مردم افغانستان و کشورهای منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

با آغاز قرن بیست و یکم ، آمریکا در سودای ایجاد نظم نوین جهانی و استقرار یک ساختار هژمونیک دست به یک سلسله افدامات پردامنه ای زد که تاثیرات مخرب و و حشتناکی در بسیاری از مناطق و بویژه در کشورهای اسلامی داشت. سرآغاز این برنامه ها حمله به افغانستان و اشغال این کشور بود. آمریکا همانند ابرقدرتهای پیش از خود که افغانستان را اشغال کرده بودند با سهل انگاری و عدم شناخت دقیق منطقه و مردم افغانستان و عدم فهم مناسبات پیچیده وسیال قدرت با بسیج متحدین خود از جمله در ناتو و برخی از کشورهای منطقه و با اتکا بر قدرت نظامی کوشید این منطقه ژیواستراتژیک را در کنترل خود بگیرد . امروزه وضعیت افغانستان بسیار اسف بار است و مردم آن کشور با دادن صدها هزار کشته و مجروح و میلیونها نفر آواره با وضعیت فلاکت بار اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند و آمریکا با گروگان گرفتن مردم افغانستان و فشارهای اقتصادی و تحریم می کوشد منویات خود را در افغانستان حاکم نماید. این سیاست تاثیرات مخربی برای منطقه و بویژه جمهوری اسلامی ایران داشته است. آواره شده میلیونها نفر از اتباع فلاکت زده افغانستان و ورود قانونی و غیرقانونی بین 6 تا 8 میلیون از آنها به ایران بخشی از تاثیرات مخرب سیاستهای آمریکا در افغانستان است. این مقاله می کوشد با بررسی دلایل و ابعاد مسولیتهای آمریکا در ایجاد این وضعیت به تحلیل وضعیت کنونی و راهکارهای پیش رو بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legacy of two decades of American presence in Afghanistan: The heavy costs of the people of Afghanistan and the region

چکیده [English]

America's strategies in the realization of the new world order at the beginning of the 21st century have had long-lasting and destructive effects, especially for Muslim countries. America started its plan to realize its global hegemonic structure by attacking and occupation of Afghanistan. Like the superpowers before it that occupied Afghanistan,America also did not have a detailed understanding of the people and conditions of Afghanistan and the fluid and complex relations of power in Afghanistan. America tried to mobilize its allies, including NATO and some countries in the region, and by relying on military power, Take control of this geostrategic region.
The control of this bridgehead could provide the United States with an effective pressure lever to influence developments in Central Asia, the Middle East, and South Asia, and also put pressure on the main competitors, especially Russia, China, and the Islamic Republic of Iran. But things went in a different direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupation policy
  • nation building
  • hegemony
  • Afghanistan
  • Taliban