تحلیل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در خصوص بکارگیری سلاح‌های لیزری در مخاصمات مسلحانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
با ورود فناوری های لیزری به بستر مخاصمات مسلحانه و نامتجانس بودن قواعد بین المللی جهت کنترل تسلیحات مذکور، شاهد ایجاد نگرانی در جامعه بین المللی می باشیم.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض پروتوکل چهارم الحاقی 1995 کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف می باشد که در آن، بکارگیری سلاح های لیزری که پیامد کوری و اختلال بینایی دارند، ممنوع می باشند. قاعده 86 حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی نیز بکارگیری تسلیحات لیزری را ممنوع دانسته است. بر مبنای ماده 36 پروتوکل الحاقی اول 1977، دولت ها در تولید و بکارگیری تسلیحات نوین، می بایست نسبت به عدم ممنوعیت آنها از منظر قواعد بین المللی، اطمینان حاصل نمایند.بکارگیری سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه، نقض تعهدات بین المللی مذکور می باشد و با توجه به شرایط مخاصمات، اعلام دولت ها مبنی بر بکارگیری سلاح های مذکور و رویه های قضایی محاکم، انتساب عمل به دولت های بهره بردار کاملا امکان پذیر می باشد. بر مبنای طرح 2001 مسئولیت، نقض تعهدات بین المللی، تخلف محسوب می گردد و هر گاه این نقض، قابلیت انتساب را داشته باشد، مسئولیت بین المللی دولت متخلف محرز می باشد.در این نوشتاربا روش توصیفی- تحلیلی و ملاحظه منابع حقوق بین الملل، با ارائه چارچوب مفهومی به دنبال احراز مسئولیت بین المللی دولت های بهره بردار سلاح های لیزری در مخاصمات مسلحانه می باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of States for Using of Laser Weapons in Armed Conflicts

نویسندگان [English]

  • saeed Dehdashti ardekani 1
  • masoud Raei 2
  • Manoochehr Tavassoli Naeini 3
1 -
2 Najaf abad Islamic University
3 Isfahan University
چکیده [English]

Abstract
With the development of new military technologies and the supply of laser weapons and military equipment to the context of international and non-international armed conflicts and the inconsistency of international legal rules and regulations to control and limit the use of said technologies, the witness of concern in the international legal community We are. The use of laser weapons in international and non-international armed conflicts is a violation of the Fourth Additional Protocol of 1995 to the 1980 Convention on Conventional Weapons, in which the use of laser weapons that result in blindness and vision impairment is prohibited. Rule 86 of customary international humanitarian law also prohibits the use of laser weapons. Based on Article 36 of the 1st Additional Protocol of 1977, the governments in the production and use of new weapons and equipment should ensure that they are not prohibited from the perspective of international rules and laws. Using the aforementioned weapons in armed conflicts is a violation of international obligations. The main goal of this research is to verify the international responsibility of governments in using laser weapons in military operations. Therefore, by using an applied research with a descriptive-analytical method to collect the data obtained through library studies and field investigation, we have sought to realize this goal. The result of the research showed that the use of laser weapons is a violation of the above-mentioned international obligations, and considering the conditions of hostilities and the declaration of the governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Responsibility
  • Thematic law
  • Customary law
  • Armed conflict
  • Laser weapons

Smiley face