نسبت سنجی سیره‌ی نبوی و علوی علیهما و آلهما السلام در مواجهه با براندازان داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر

چکیده

شواهد فقهی و تاریخی حاکی از آن است نبی مکرم اسلامصلی الله علیه‌و‌آله و امیرالمؤمنینعلیه‌السلام ، با طیفی از براندازان داخلی مواجه بودند. این عده در قالب اقدامات براندازانه‌ی نرم و سخت در صدد تضعیف نظام سیاسی و آسیب رساندن به آن بزرگواران بوده‌اند. اگر چه سیره‌ی نبوی و علوی علیهما‌و‌آلهما‌السلام در مواجهه با براندازان نرم، یکسان است؛ اما در مواجهه با براندازان سخت، امیرالمؤمنینعلیه‌السلام با طیف براندازی که اقدام مسلحانه داشتند دست به سلاح بردند؛ لکن این نوع اقدام از سوی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه‌و‌آله، گزارش نشده است. مقاله‌ی حاضر فلسفه و چرایی تمایز این دو سیره را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس تلاش کرده است تا با روش توصیفی وتحلیلی، نشان دهد که منافقین زمان پیامبر اسلامصلی الله علیه‌و‌آله، هیچ‌گاه جرأت آشکار کردن اقدامات براندازنه خویش را نداشتند. و حال آنکه امیرالمؤمنینعلیه-السلام با طیفی از منافقین مواجه بودند که به صورت علنی و آشکار بر علیه آن حضرت و حاکمیت سیاسی ایشان، اقدام مسلحانه انجام دادند. بنابراین تمایز دو سیره، ناشی از دو سیاست متفاوت در شرایط یکسان نیست. علاوه بر این، نظر به امتداد ولایت سیاسی معصومعلیه‌السلام و تطبیق مصداقی آن بر فقیه جامع الشرایط، سیره‌ی امیرالمؤمنینعلیه‌السلام در مواجهه با براندازان نرم و سخت در عصر غیبت نیز، مُتَّبع و لازم الاجرا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proportionality of Prophetic and Alevi ways in the face of internal subversives

نویسنده [English]

  • mohammad ghasemi
researcher
چکیده [English]

Jurisprudential and historical evidence indicates that the Holy Prophet of Islam, may God bless him and grant him peace, and the Commander of the Faithful, may God bless him and grant him peace, faced a range of internal subversives. These people have been trying to weaken the political system and harm those dignitaries in the form of soft and hard subversive measures. Although the Prophetic and Alevi way of dealing with soft subversives is the same; But in the face of the hard subversives, Amir al-Mu'minin peace be upon him took up arms with the spectrum of subversives who were taking armed action; However, this type of action has not been reported by the Holy Prophet of Islam. The present article has paid attention to the philosophy and why of the distinction between these two ways. Based on this, he has tried to show with a descriptive and analytical method that the hypocrites of the time of the Prophet of Islam, peace and blessings of God be upon him, never had the courage to reveal their subversive actions. And now, Amir al-Mu'minin, peace be upon him, was faced with a range of hypocrites who openly and openly took armed action against him and his political rule. Therefore, the distinction between two ways is not due to two different policies in the same conditions. In addition, considering the extension of the political guardianship of the Infallible (peace be upon him) and its exemplary application to the comprehensive jurisprudence, the life of Amir al-Mu'minin (peace be upon him) in the face of soft and hard subversives in the age of occultation will also be followed and enforced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophetic way
  • Alavi way
  • hard and soft subversion
  • confrontation

Smiley face