شماره چهل و پنجم نشریه آفاق امنیت، به صورت محرمانه منتشر گردید.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شماره چهل وپنجم فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Forty-five issue of Afaq e Amniyat Magazine was published in secret.

چکیده [English]

The Forty-five issue of Afaq e Amniyat Magazine was published in secret.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
شماره چهل و پنجم فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید
شماره چهل و پنجم فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید
شماره چهل و پنجم فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید