شماره چهل و یک نشریه آفاق امنیت، به صورت محرمانه منتشر گردید.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شماره چهل و یک فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Forty-one issue of Afaq e Amniyat Magazine was published in secret.

چکیده [English]

The Forty-one issue of Afaq e Amniyat Magazine was published in secret.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
شماره چهل و یک فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید
شماره چهل و یک فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید
شماره چهل و یک فصلنامه آفاق امنیت به صورت محرمانه منتشر گردید