نفوذ فکری و فرهنگی و ‌چالش‌های امنیتی پیش رو با تأکید بر مصرف رسانه‌ای نوین در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع کسب اطلاعات انسان امروزی مطرح‌اند و نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد دربارة جهان پیرامونی‌شان دارند؛ به‌گونه‌ای‌که با ارائة اطلاعات گوناگون به مخاطبان، دانش و نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و موضوع آثار رسانه‌های همگانی با تأکید بر رسانه‌های جدید، از مهم‌ترین مسائل مورد توجه آنان است. باتوجه‌به افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت در جامعه و قرار گرفتن قشر عظیمی از جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از آن، در این مقاله تلاش می‌شود براساس روش توصیفی-تحلیلی برآورد وضعیت مصرف رسانه‌ای جدید در ایران بررسی شود و با عنایت به بهره‌گیری از قوت‌های نظریة مختار ساخت‌یابی گیدنز و توجه ویژه به بسترهای داخلی و عوامل کارگزاری خارجی نفوذ فرهنگی، نفوذ فکری و فرهنگی و مشکلات امنیتی آن با تأکید بر مصرف رسانه‌ای مورد تبیین قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از تبیین مشکلات اساسی و بروز اشکال جدیدی از تهدیدها در فضای امنیت ملی کشور که تداوم آن می‌تواند منجر به تغییر رفتار عمومی جامعه و نوعی ملت‌سازی جدید مبتنی بر آرمان‌ها و ارزش‌های نظام سلطه و بروز تعارض بنیادین و مشکلات امنیتی و شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و شورش‌های اجتماعی و فتنه‌های عمیق شود.  

کلیدواژه‌ها


matters security eurasian k.namsanthahttp://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=60&semid=412
Bourdieu, Pierre (1986). “The Forms of Capital”, Handbookof Theory and the Search for the Sociology EducationedJ.G. Richardson.
Escardı´bul, Josep-Oriol & Toni Mora& Anna Villarroya (2012). Peer effects on youth screen media consumption in Catalonia (Spain), J Cult Econ.
Kalar, S. (2004). The Impact of Child-Directed Media Consumption on Consumer
Intelligence, The University of Texas at Austin.
Catford, J. (1995). The mass Media is dead: Long Live Multimedia, Health Promotion International,