ظهور جنگ‌های‌ هیبریدی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی امریکا علیه ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای گرایش آمریکای شمالی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شروع فرایند جهانی شدن، ما شاهد تغییر و تحول در حوزه جنگ بودیم. برای سال‌ها مفهوم جنگ برگرفته از اندیشه کلاوزویتس دارای مشخصاتی بود که آن را از حالت صلح یا غیرجنگی جدا می‌کرد. با این وجود تغییرات به وجود آمده در عرصه بین الملل، شروع روند تغییر در حوزه جنگ را از اواخر قرن 20 و به طور مشخص اوایل قرن 21 رقم زد. سبکی از جنگ که دارای پیچیدگی و ابهام‌های خاص خود است. از این رو بسیاری از کارشناسان با این سوال روبه شده‌اند که جنگ‌های جدید چه ویژگی‌هایی دارند؟ در تلاش برای پاسخ به این سوال استراتژیست‌ها‌ مفهوم جنگ هیبریدی را خلق نمودند. مفهومی که به رقم تلاش‌ها همچنان مبهم و گنگ است و تحلیل‌گران برای تحلیل جنگ‌های جدید در این قالب با مشکل مواجه‌اند. این مقاله با بررسی مهمترین ویژگی‌های جنگ‌های جدید از جمله کم‌رنگ شدن خط تمایز بین جنگ و صلح، ترکیب بازیگران دولتی و غیردولتی در یک میدان رزم، ترکیب انگیزه‌های جنگ و در نهایت ترکیب سبک جنگ متعارف و نامتقارن سعی کرده است گره از این ابهام گشوده و یک چارچوب منظم تحلیلی از مفهوم جنگ هیبریدی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


 

-      Army, U. (2008). "FM 3-05.130", Army Special Operations Forces Unconventional Warfare: Fort Bragg: United States Army John F. Kennedy Special Warfare Center.

-      Artelli, M. J., & Deckro, R. F. (2008). "Fourth generation operations: principles for the ‘Long War’. Small Wars & Insurgencies, 19(2), 221-237.

-      Byman, D. (2008). Iran, terrorism, and weapons of mass destruction. Studies in Conflict & Terrorism, 31(3), 169-181

-      Banasik, M. (2016). "Russia’s hybrid war in theory and practice". Journal on Baltic Security, 2(1), 157-182.

-      Chekinov, S. G., & Bogdanov, S. A. (2013). "The nature and content of a new-generation war". Military Thought, 4, 12-23.

-      Chun, C. K. (2005). Economics: "A key element of national power". US Army War College Guide to National Security Issues, 1, 199-210.

-      Clausewitz, C. v. (1976). On war, trans. Michael Howard and Peter Paret, Princeton, NJ.

-      Corps, U. M. (1989). FMFM 1, Warfighting. Washington, DC.

-      Easton, M., Geraldine Carrodus, Tim Delany, Kate McArthur, Richard Smith. (2013). Oxford Big Ideas Geography/History 10 Australian Curriculum Student obook assess. Australia & New Zealand: Oxford University Press.

-      Echevarria, A. J. (2003). Globalization and the Nature of War, Army War Coll Strategic Studies INST Carlisle Barracs PA.

-      Fendrick, R. J. (2004). "Diplomacy as an instrument of national power". US Army War College Guide to National Security, Policy and Strategy, 179, 184.

-      Friedman, G. (2007). "Beyond Fourth Generation Warfare". The Officer: Reserve Officers Association National Security Report, 57-60.

-      Galeotti, M. (2014). The ‘Gerasimov doctrine’and Russian non-linear war. Moscow’s Shadows, 6(7), 2014.

-      Giles, L. (2007). The art of war by Sun Tzu. The Internet Classics Archive.

-      Hammes, T. X. (1994). The Evolution of War: The Fourth Generation. Retrieved from https://web.archive.org/web/20111009171449

-      Hammes, T. X. (2007). "Fourth generation warfare evolves, fifth emerges". Military Review, 87(3), 14.

-      Hoffman, F. G. (2007). "Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars". Potomac Institute for Policy Studies Arlington.

-      Hoffman, F. G. (2009). "Hybrid warfare and challenges", National Defence Univ Washington DC Inst for National Strategic Studies

-      Holloway, M. (2015). "Stuxnet Worm Attack on Iranian Nuclear Facilities". Retrieved April, 13, 2017

-      Iran-Daily. (2018). "American military bases in Middle East. Why does US have them?" Iran-Daily, at: http://www.iran-daily.com/News/209134.html

-      Lasica, D. T. (2009). "Strategic implications of hybrid war: A theory of victory". Army Command and Generl Staff Coll Fort Leavenvith KS School OF Advance Military Studies.

-      Liang, Q., & Xiangsui, W. (1999). "Unrestricted warfare", PLA Literature and Arts Publishing House Arts.

-      Lind, W. S. (2004). "Understanding fourth generation war". Military Review, 84(5), 12.

-      Lind, W. s., Keith Nightengale, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton and Gary I. Wilson. (1989). "The Changing Face of War: Into the Fourth Generation". Marine Corps Gazette, 22-26.

-      Mattis, J. (2018). "Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge" Washington, DC: Department of Defense, January.

-      Mayring, P. (2000). “Forum: Qualitative Social Research”. Qualitative Content Analysis, Vol 1, No 2

-      Mc Hugh, G., & Bessler, M. (2006). Humanitarian negotiations with armed groups. A manual for practitioners. United Nations, 7.

-      Miller, M. (2015). "Hybrid Warfare: Preparing for Future Conflict", AIR War Coll Maxvell AFB AL.

-      Mosquera, A. B. M., & Bachmann, S. D. (2015). Hybrid Warfare and Lawfare. The Operational Law Quarterly.

-      Murphy, D. M. (2008). "Strategic communication: Wielding the information element of power". US Army War College Guide to National Security Issues, 1, 153-165.

-      Pick, A. (2011). The Nation State: An Essay.

-      Pictet, J. (1952). "The Geneva Conventions of 12 August 1949", Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field (Vol. 1): International Committee of the Red Cross.

-      Pompeo, M. (2018). "Pompeo Stands Up for the Iranian People in Major Speech". The Heritage Foundation, at: https://www.heritage.org/global-politics/commentary/pompeo-stands-the-iranian-people-major-speech

-      Reichborn-Kjennerud, E., & Cullen, P. (2016a). What is Hybrid Warfare?

-      Robb, J. (2008). “Fourth Generation Warfare.”. Global Guerillas, at: http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2004/05/4gw_fourth_gene.html

-      Rudaw. (2018). "US launches ‘campaign of maximum economic, diplomatic pressure’ on Iran". Rudaw, at: http://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/020720182

-      Schmitt, R. (2012). "Immortals Iranica", at: http://www.iranicaonline.org/articles/immortals.

-      Schneller, R. J. (2007). Anchor of Resolve: A History of US Naval Forces Central Command/Fifth Fleet: Government Printing Office

-      Silvestri, S., & Mayall, J. (2015). The role of religion in conflict and peacebuilding.

-      Stewart, R. W. (2009). American military history, volume I: the United States Army and the Forging of a nation, 1775–1917. Washington, D.C., : Center of Military History

-      Trenin, D. (2018). "Avoiding U.S.-Russia Military Escalation during the Hybrid War". carnegie, at: http://carnegie.ru/2018/01/25/avoiding-u.s.-russia-military-escalation-during-hybrid-war-pub-75277.

-      Williamson, S. C. (2009). "From fourth generation warfare to hybrid war", Army War Coll Strategic Studies INST Carlisle Barracs PA.

-      Wither, J. K. (2016). "Making Sense of Hybrid Warfare". Connections: The Quarterly Journal, 15(2), 73.

-      Wright, Q. (1942a). A study of war (Vol. 2). Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.

-      Wright, Q. (1942b). A study of war.  volum 2. Chicago, Ilinois: The University of Chicago Press.