راهبردهای نرم آمریکا برای نفوذ در عراق

نویسندگان

1 کاندیدای دریافت دکترا رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) (نویسنده مسئول)

چکیده

به بن‌بست رسیدن راهبرد نظامی در عراق پسااشغال، آمریکا و متحدان راهبردی‌اش را بر آن داشت تا در مسیر تأمین منافع و تقویت ارزش‌ها و هویت آمریکایی، و نیز بهبود چهره آسیب‌دیده خود از جنگ عراق نزد ملت‌های منطقه و جهان، راهبرد گسترش نفوذ خود را با تکیه بر قدرت نرم در دستور کار قرار دهند. به‌کارگیری راهبرد نرم برای گسترش نفوذ، در دو مرحله «دولت‌سازی» (2003- 2008)  و «ملت‌سازی» (پس از 2008)، استراتژی اصلی آمریکا برای تأمین امنیت ملی و منافع خود در عراق است. این نوشتار درپی پژوهش درباره چگونگی پیاده‌سازی راهبردهای نرم آمریکا برای نفوذ در عراق پساصدام و در مرحله دولت‌سازی و پس از آن است. در مسیر کنکاش برای کشف و رازگشایی راهبردهای نرم آمریکا در عراق، ساختارهای اجراکنندة راهبردهای نرم آمریکا را بیان می‌کنیم که به گسترش نفوذ آمریکا در بخش‌های مختلف دولت و جامعه عراق می‌پردازد. روش این پژوهش مبتنی‌بر تحلیل اسناد و داده‌های متنی برخط، اسناد و پژوهش‌های موجود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

US soft strategies to infiltrate Iraq

نویسندگان [English]

  • hossein roozbeh 1
  • mahnaz goodarzi 2
1 Candidate for Doctorate in International Relations, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) (Corresponding Author)
چکیده [English]

The culmination of a post-occupation military strategy in Iraq prompted the United States and its strategic allies to pursue a strategy of expanding their influence in the direction of securing the interests and strengthening of American values ​​and identities, as well as recovering their damaged face from the Iraq war with the nations of the region and the world. Rely on soft power to put it on the agenda. Applying a soft strategy to expand influence, in both the stages of "state-building" (2008-2008) and "nation-building" (after 2008), is America's primary strategy for securing national security and its interests in Iraq. This article is about researching how to implement soft strategies for US influence in the post-Saddam Iraq and at the stage of state-building and after. As we seek to discover and unravel America's soft strategies in Iraq, we outline the implementing structures of soft US strategies that expand US influence in various parts of Iraqi government and society. The methodology of this research is based on the analysis of online documents and textual data, existing documents and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Soft Power
  • Influence
  • America
  • Iraq
  • International Institutions
ایکنبری، جان (1386). تنها ابرقدرت عظیم، فضلی‌پور، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
روشندل، جلیل (1370).  تحول در مفهوم استراتژی (مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.
فارسی، جلال‌الدین (1370). استراتژی ملی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزلرت امور خارجه.
مقام معظم رهبری (1394). سخنرانی عمومی در جمع مردم قم، تهران.
مقام معظم رهبری (1394). سخنرانی عمومی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، تهران.