راهبردهای نرم آمریکا برای نفوذ در عراق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) (نویسنده مسئول)

چکیده

به بن‌بست رسیدن راهبرد نظامی در عراق پسااشغال، آمریکا و متحدان راهبردی‌اش را بر آن داشت تا در مسیر تأمین منافع و تقویت ارزش‌ها و هویت آمریکایی، و نیز بهبود چهره آسیب‌دیده خود از جنگ عراق نزد ملت‌های منطقه و جهان، راهبرد گسترش نفوذ خود را با تکیه بر قدرت نرم در دستور کار قرار دهند. به‌کارگیری راهبرد نرم برای گسترش نفوذ، در دو مرحله «دولت‌سازی» (2003- 2008)  و «ملت‌سازی» (پس از 2008)، استراتژی اصلی آمریکا برای تأمین امنیت ملی و منافع خود در عراق است. این نوشتار درپی پژوهش درباره چگونگی پیاده‌سازی راهبردهای نرم آمریکا برای نفوذ در عراق پساصدام و در مرحله دولت‌سازی و پس از آن است. در مسیر کنکاش برای کشف و رازگشایی راهبردهای نرم آمریکا در عراق، ساختارهای اجراکنندة راهبردهای نرم آمریکا را بیان می‌کنیم که به گسترش نفوذ آمریکا در بخش‌های مختلف دولت و جامعه عراق می‌پردازد. روش این پژوهش مبتنی‌بر تحلیل اسناد و داده‌های متنی برخط، اسناد و پژوهش‌های موجود است.

کلیدواژه‌ها


ایکنبری، جان (1386). تنها ابرقدرت عظیم، فضلی‌پور، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

روشندل، جلیل (1370).  تحول در مفهوم استراتژی (مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه.

فارسی، جلال‌الدین (1370). استراتژی ملی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزلرت امور خارجه.

مقام معظم رهبری (1394). سخنرانی عمومی در جمع مردم قم، تهران.

مقام معظم رهبری (1394). سخنرانی عمومی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، تهران.