مدیریت جهادی و امنیت مردم‏نهاد در عرصه امنیتی

نویسنده

01234656778

چکیده

مدیریت جهادی مقوله‌ای است کهآثار آن در فرازهایی از انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد، ولی مفهوم آن چنان‏که درخور اینکلیدواژه باشد، در مجامع علمی مطرح نشده است. یکی از مؤلفه‏های اصلی مدیریت جهادی کهمورد توافق فعالان این عرصه است، مردم‏محوری است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یکی از اولین و مؤثرترین نهادهای انقلابی، با اعتقاد و عمل به آن در روندی تکوینیو رو به رشد توانست از این عامل در جهت ارتقا و تثبیت امنیت مردم‏نهاد در کردستان بهره‏مندشود.امنیت مردم‏نهاد، به عنوان نمونه‏ای از رویکرد نرم‏افزاریدر مدیریت جهادی در عرصه امنیتی، بر اصول اساسی بسیج مردم و مشارکت فعال مردم تأکیددارد. این رویکرد گویای جهت‏گیری فکری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی بر باور مردم‏گرایانهو سازگار کردن امنیت مردم‏نهاد با محیط کردستان است. این مفهوم بیانگر برقراری و تثبیتامنیت برای مردم (مرجع امنیت) از طریق جلب مشارکت مردم (کارگزار امنیت) است. انگیزه‏هایمردم‏گرایانه، سپاه را متوجه وسیع‏ترین منبع ممکن برای حمایت از انقلاب اسلامی کرد.بر این اساس این نهاد انقلابی معتقد بود که برای مقابله با بحران کردستان باید امنیتمردم‏نهاد را پیش گرفت. اعتماد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به انرژی مردم به این نهاداجازه داد تا این سیاست را رشد و توسعه دهد و عمل به آن، اتحاد بنیادی مردم در رویاروییبا بحران امنیتی در کردستان را تقویت کرد.برای درک وضعیت فوق، پرسش اصلی حول محور «جایگاه و کارکردمردم به عنوان یکی از مؤلفه‏های اصلی مدیریت جهادی در عرصه مدیریت امنیتی در کردستانچیست؟» طرح و با روش توصیفی‏ـ تحلیلی ضمن بیان جایگاه مردم، کارکرد مردم در عرصه مدیریتامنیتی بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها