گذار از علوم امنیتی سکولار به نظریه امنیت شریعتمدار

نویسندگان

-تهران.بزرگراه شهید چمران.پل مدیریت.دانشگاه امام صادق علیه السلام.دانشکده معارف اسلامی علوم سیاسی.

چکیده

چکیدهاز آنجا که انقلاب اسلامیایران یک انقلاب تمدن‌ساز است و مسیر جدیدی را به طور عام به روی بشریت و به طورخاص پیش روی جهان اسلام گشوده است نیازمند تولید دانش متناسب با ایده و هویت خویش است. علوم امنیتی نیز به ‌عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی و یکیاز اجزای مهم این تمدن بزرگ اسلامی، بخشی از نقش راهبردی علوم انسانی را به عهده دارد.سؤال اصلی تحقیق این است که «الگوی تحول علوم امنیتی از سکولار به شریعتمدار چیست؟».هدفاین مقاله ارائه الگوی تحول در علوم امنیتی از سکولار به توحیدی است تا بتوان مؤلفه‏هاو شاخص‏های نظریه امنیت شریعتمدار را استخراج و اکتشاف کرد. دستیابی به این هدف نیازمند شناخت علوم انسانی وعلوم امنیتی  سکولار است؛ بنابراین در این تحقیقابتدا پیشینه علوم امنیتی بررسی و سپس با استفاده از روش فلسفه‏های مضاف برآمده ازمبانی انسان‏شناختی، هستی‏شناسی، معرفت‏شناسی و روش‏شناسی فلسفه اسلامی حکمت متعالیهو حکمای متأله، چارچوب نظری الگوی تحول استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش داده‏بنیاد(نظریه مبنایی)، با 15 نفر از خبرگان تحول در علوم انسانی و علوم امنیتی تا رسیدن بهاشباع نظری مصاحبه نیمه‏باز انجام گرفت و بعد از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگویتحول در علوم امنیتی تولید شد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد علومامنیتی نیازمند تحول در چهار محور کلیدی انسان‏شناسی، هستی‏شناسی، معرفت‏شناسی و روش‏شناسیاست. با این تحول نظریه امنیت شریعتمدار با رویکرد اسلامی تولید شد. این نظریه در پاسخبه سطوح امنیت، انواع امنیت، فاعل امنیت، غایت امنیت، منابع امنیت و روش امنیت مؤلفه‏هاو شاخص‏های جدیدی را معرفی می‏کند که به نیازهای امنیتی انسان شریعتمدار پاسخ می‏گوید.

کلیدواژه‌ها