بررسی قراردادهای نفتی ایران (IPC) در چارچوب شاخص‏های اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

01234656778

چکیده

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی‌شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه‌‌های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص‏های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع‌ متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص‏های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت‏هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع ‌متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص‏های تکمیل زنجیره ارزش، توان‏افزایی شرکت ملی نفت و تحریم‌پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان‏افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص‏های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها