تبیین نقش بانک مرکزی در دفاع اقتصادی (با تأکید بر کنترل بحرانزایی سیستم مالی)

نویسنده

01234656778

چکیده

نظام مالی متعارف در دهه‌های اخیر، بابحران‌های مالی متعددیروبرو شده که ثبات مالی و بعضاً ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساساً بحران‌های مالی همدر جانب مصرف‌کننده و هم درجانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می‌گذارند. از سوی دیگر یکی ازشروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک‌ها (چه درون‌زا و چه برون‌زا) می‌باشد؛ و لذامی‌بایست اقداماتلازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک‌ها صورت پذیرد. در این مقالهبا استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک‌های مرکزی در ایجاد بحران‌های مالی اقتصادیتبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می‌شود؛ درنهایتنیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه‌شده است. اینمطالعه نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی ممکناست با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارتکامل زمینه‌ساز بحران شوند.