بایسته های بودجه ریزی در دفاع اقتصادی مطالعه موردی آسیب ها و راهبردهای بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

01234656778

چکیده

مطابق ماده (یک) قانون محاسبات عمومیکل کشور (هزار و سیصد و شصت‌وشش) «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است کهبرای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآوردهزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونیمی‌شود.» به‌این‌ترتیب بودجه کل کشور ارتباط وثیقیبانظم عمومی کشور برقرار می‌کند به‌نحوی‌که بقا وپیشرفت جامعه و همچنین مدیریت عمومی بستگی به نحوه دخل‌وخرج دولتو نهادهای عمومی بر اساس اولویت‌های مصوب دارد. این اهمیت در شرایط تهدید و بحرانمضاعف می‌گردد. بدین ترتیب سؤال اصلی این است که «در شرایطجنگ اقتصادی که باهدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می‌گیرد بودجهکل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله که از منظر حقوقی به سؤال یادشده پاسخ‌خواهیم دادآسیب‌شناسی بودجه‌ریزی در ایران با تأکید بر شرایط موردنظر مطمحنظر قرار می‌گیرد. به‌ویژه آنکهاز یک‌سو کاستی‌ها و آسیب‌هایی کلیوجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می‌کند و از سوی دیگر الزاماتی وجوددارد که در شرایط دفاع اقتصادی موجه انعطاف‌پذیری کنترل‌شده بودجهو تبعیت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارندهمبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب‌شناسی نظام حقوقی بودجه‌ریزی فعلیو تبیین کاستی‌های موجود به ارائه راهبرد برای سازگار کردنبودجه در شرایط جنگ اقتصادی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها