شناسایی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در جهت دفاع اقتصادی

نویسنده

01234656778

چکیده

چکیدهسبک زندگی بخشی از فرهنگ اجتماع استکه به‌صورت الگوواره‌ای به رفتارهایآحاد آن جامعه یا بخش‌های مختلفی از آن‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی ازجمله در عرصه اقتصادی جهت داده و رنگ وبو می‌بخشد. سبکزندگی غالب در اجتماع جهانی‌شده امروز دنیا سبک زندگی غربی است که با ابزارهای مختلف ترویج‌شده و سعیدر تسخیر فرهنگ‌ها و از میدان بدر کردن رقبای کوچک بومی در مناطق مختلف دارد. سبک زندگیبه‌ویژه در عرصهاقتصادی چنانچه به‌صورت صحیحی شکل گیرد، می‌تواند به عاملی تقویت‌کننده تبدیل شود و قدرتمقاومت را دوچندان سازد و درصورتی‌که به‌صورت ناصحیح در جریان باشد و سبک زندگی همراه با تجمل، اسراف،تبذیر و اتراف و... جریان یابد، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل‌شده و حتیدیگر موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. چنانچه سبک زندگی ناصحیح اقتصادی درزمینهٔ مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سببتشدید آثار تحریم‌های اقتصادی درگذشته شد و در صورت عدم‌اصلاح می‌تواند آثاربیشتری نیز بر جا گذارد.در این مقاله با این مسئله که سبکزندگی اسلامی دارای چه عناصری اصلی است و چگونه می‌تواند به اقتصاد کشوردر مقابل هجوم نظام سلطه به‌ویژه در عرصه اقتصادی کمک نماید، با روش تحقیق تحلیلی توصیفی بحث شدهو تلاش گردیده مؤلفه‌های اصلی سبک زندگی ایرانی اسلامی در عرصه اقتصادی با توجه به ابعاد مختلفجنگ اقتصادی تبیین گشته و در چارچوب راهبرد دفاع اقتصادی شناسایی و معرفی گردد. درنهایتمؤلفه‌های اصلیسبک زندگی اقتصادی در شرایط دفاع اقتصادی درزمینهٔ های فرهنگ مصرف، کار، تعاون و همکاری،ایثار و ازخودگذشتگی، کارآفرینی و... معرفی و موردبحث قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها