مقاومت در نظام پولی و ارزی و الزامات ساختاری آن در شرایط تهدید اقتصادی

نویسنده

01234656778

چکیده

با فروپاشینظام برتون وودز و تمایل به گسترش نظام‌های بدهی محور یا اعتباری در اقتصاد سرمایه‌داری، ابزاری جهت ایجاد کنترل بحران‌های اقتصادی ناشی از نظام‌های پولی و ارزی بدهی محور لازم است. زیرا، برای خروج از بحران، باید اولاً هزینهتولید کشورهای رقیب افزایش یابد ثانیاً بازارهای جدیدی برای افزایش تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری در جهان شکل گیرد، ثالثاً نوسانات نرخ ارز به نفع گروهی از کشورها کنترلگردد؛ که در اندیشه غرب، این مسئله از طریق قانونمندسازی و مقبولیت ابزار تهدید اقتصادیمیسر می‌گردد. بنابراین، کشورهایهدف تهدید اقتصادی ازجمله جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعاملکشور، نظام پولی و ارزی خود را با آگاهی به موارد مذکور، مقاوم نمایند.در این تحقیق،با روش تحلیلی توصیفی، فرایند مقبولیت تهدید، متأثر از نظام پولی و ارزی بدهی محوربین‌المللی استخراج می‌گردد. در ادامه با تحلیل سیاست‌ها و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی،ویژگی‌های نظام پولی و ارزیمقام بنیان استخراج و سازوکار اثرگذاری آن بر تعادل کلان اقتصادی استخراج، سیاست واقدام‌های پولی و ارزی سازگاربا تغییرات ناشی از تهدیدهای اقتصادی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها