بازنمایی ژئوپلتیک ایالات متحده از موضوع انرژی هسته ای در خاورمیانه

نویسندگان

01234656778

چکیده

چکیدهپژوهش حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی، به بررسی بازنمایی ژئوپلیتیکی سیاست هایایالات متحده دربارة برنامه هسته ای ایران در سخنرانی سران دولت آمریکا م یپردازد. اینمقاله با بهر هگیری از مفاهیمِ نظریِ «شرق شناسیِ » سعید و «مربع ایدئولوژیک » و ندایکاقدام به تحلیل گفتمان سخنرانی سران آمریکا درباره برنامه هسته ای کشورهای خاورمیانه بهویژه جمهوری اسلامی ایران کرده است.یافته های تحقیق نشان م یدهد که کیی از تغ ییرات مهم در گفتمان 11 سپتامبر کییخواندن «تروریسم » و «سلاح های کشتار جمعی » به عنوان دو عنصر «تهدید » است. با اینکهبسیاری از کشورها صاحب فناوری هسته ای هستند، اما جرج بوش هنگامی که کشورهاییکه از نظر وی «محور شرارت » هستند، به انرژی هسته ای دست پیدا م یکنند، از این انرژیبه عنوان سلاح کشتار جمعی یاد میک‌ند و آن کشورها را ادام هدهندۀ تروریسم می خواند.استفادۀ همیشگی و تکراری بوش از کلماتی مانند مجرم، قانو نشکن، غیرقانونی و غیره نیزباعث مخالفِ قانون جلوه دادن عراق و توجیه مداخله ژئوپلیتیکی علیه این کشور شد که بهزعم بوش، مسلح به سلاح های کشتار جمعی است. همچنین یافته های تحقیق نشان م یدهدکه اوباما در سخنرانی های خود از مضامین و مقوله های شرق شناسانه به منظور بازنماییسیاست هسته ای ایالات متحده از کشورهای خاورمیانه استفاده م یکند. تحلیل گفتمانسخنرانی های اوباما بیانگر آن است که وی نیز همانند بوش به قط ببندی میان خود به عنوان«گروه خودی » و دیگرانِ خاورمیانه ای به عنوان «گروه غیرخودی » که درصدد دستیابی به تسلیحاتی کشتار جمعی هستند، م یپردازد.

کلیدواژه‌ها


- Agnew, J. and Corbridge, S. (1995), Mastering Space, London:
Routledge.
- Dodds, Klaus (2007), Geopolitics; A Very Short Introduction, New York:
Oxford University Press.
- Fairclough, Norman (2005), “Blair’s Contribution to Elaborating a
New ‘Doctrine of International Community”, Journal of Language and
Politics 4 (1).
- Gallaher, Carolyn & et al (2009), Key Concepts in Political Geography
(Key Concepts in Human Geography), SAGE Publications Ltd.
- Jones, Martin, Rhys Jones & Michael Woods (2004), An Introduction
to Political Geography: Space, Place and Politics, London: Routledge.
- Lazar, Anita and Lazar, Michelle M. (2004), “The Discourse of the
New World Order: ‘Out-casting’ the Double Face of Threat”, Discourse &
Society 15, pp 223–242.
- O´Tuathail, G. (2002), “Theorizing Practical Geopolitical Reasoning:
The Case of U.S. Bosnia Policy in 1992”, Political Geography, 21(5), pp.
-628.
- O´Tuathail, G. (2004), “Geopolitical Structures and Cultures:
Towards Conceptual Clarity in the Critical Study of Geopolitics”, In L.
Tchantouridze (Ed.), Geopolitics: Global Problems and Regional Concerns
(pp. 75-102), Winnipeg: Centre for Defense and Security Studies.
فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت / سال نهم/ شماره سی ام - بهار 1395
- Rediehs, Laura J. (2002), “Evil”, In: Collins, J., Glover, R. (Eds.),
Collateral Language: A User’s Guide to America’s New War, New York:
University Press, New York.
- Said, Edward (1978), Orientalism, New York, Pantheon.
- Sharp, J. (1993), “Publishing American Identity: Popular Geopolitics,
Myth and the Reader’s Digest”, Political Geography, 12(6), pp. 491-503.
- US National Strategy for Countering Biological Threats, 2009.
- US National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction,
December 2002.
- van Dijk, T. (1998), “Opinions and Ideologies in the Press”, In A. Bell
& P. Garrett (Eds.), Approaches to Media Discourse (pp. 21-63), Malden,
MA: Blackwell.