تحلیل و اولویت یندی مولفه های دفاع اقتصادی در شرایط تهدید اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش بر آن است با شناسایی ماهیت تهدید اقتصادی و منشأهای آن در اقتصاد ایران به تبیین و دستهبندی مؤلفهها و راهکارهای دفاع اقتصادی بپردازد. بدین منظور نخست با بررسی تعاریف اقتصاد نهادی به تبیین سطوح نهادی ویلیامسون برای مطالعۀ تهدیدهای اقتصادی پرداخته میشود؛ سپس با روش کتابخانهای، تاریخ وقایع اقتصادی در ایران و کشورهای مشابه بررسی و منشأ تهدیدهای اقتصادی در ایران در هر یک از سطوح نهادی تبیین و مسیر تأثیر هر یک بر اقتصاد تحلیل میشود. در ادامه با تبیین وضعیت موجود کشور از لحاظ تهدیدها و همچنین فرصتها، مؤلفههای دفاع اقتصادی طراحی و از روش طوفان مغزی و جلسات نخبگانی برای دستیابی به این مؤلفهها و راهکارهای اثربخش برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی بهرهبرداری میشود. راهکارها نیز در چارچوب الگوی چهارسطحی ویلیامسون دستهبندی و ارائه شده است. مقالۀ مبتنی بر چنین تحلیلی نتیجه میگیرد که در هر یک از بازههای کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت و بسیار بلندمدت چه راهکارهایی برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی باید پیشگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Priority of Economic Defense Components in Economic Threat Conditions

نویسندگان [English]

  • mohammad reza heydari 1
  • مرتضی درخشان 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan
2 PhD student of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

This study seeks to identify and classify the components and strategies of economic defense by identifying the nature of the economic threat and its origins in the Iranian economy. To this end, firstly, by examining the definitions of institutional economics, Williamson's institutional levels are studied to study economic threats, then by the library method, the history of economic events in Iran and similar countries is explored and the source of economic threats in Iran at each institutional level is explained and the path of impact. Each is analyzed on the economy. In addition to explaining the current state of the country in terms of threats as well as opportunities, economic defense components are designed and utilized by brainstorming and elite meetings to achieve these components and effective strategies to deal with economic threats. The solutions are also categorized and presented within the framework of Williamson's four-level model. The paper, based on such an analysis, concludes what strategies should be taken in each of the short-, medium-, long- and long-term to cope with economic threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Defense
  • Economic Threats
  • Analytical Hierarchy Process
-تقوی، مهدی و حسین محمدی (1385)، «تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی.
ـ جعفری، محبوبه، کریم اسالملوئیان، ابراهیم هادیان و علی حسین صمدی (1393)، «اثر کیفیت زیرساختهای اجتماعی بر رشد اقتصادی در یک اقصتاد غنی از منابع طبیعی، مورد ایران»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، س3 ،ش 12.
ـ جهانگرد، اسفندیار و مهرنوش شیشوانی (1393)، «بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه انسانی بر رشد فعالیتهای اقتصادی ایران»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، س4.
ـ خلیلی عراقی، منصور و اسماعیل رمضانپور (1380)، «اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کالن» ، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 58.
ـ ربیعی، مهنار (1388)، «اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران» ، مجلة دانش و توسعه (علمی پژوهشی)، س 16 ،ش 26.
ـ روحانی، حسن (1388)، «درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی» ، فصلنامه راهبرد، س 18 ،ش 53.
ـ طغیانی، مهدی و مرتضی درخشان (1393)، «تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریمهای اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه راهبرد، ش 73.
ـ عزیز نژاد، صمد و سیدمحمد رضا سید نورانی (1391)، «بررسی آثار تحریمهای اقتصادی ایران با تأکید بر تجارت خارجی»، مجلس و پژوهش، س 16 ،ش 61.
ـ علمی، زهرا، محمود شارع پور، سید امیرحسین حسینی (1384)، «سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر اقتصاد»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 71.
ـ کمیته پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی (1386)، مکانیسم تأثیرگذاری فساد بر روی توسعه اقتصادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
ـ محمودزاده، محمود و حسین اصغرپور (1387)، «عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری در ایران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، س 2 ،ش 2.
ـ نصوحیان محمد مهدی (1387)، «نقش اعتماد متقابل حکومت و مردم در روند توسعه سیاسی»، فصلنامه راهبرد یاس، ش 140.