تبیین ویژگی های ساختار نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدهای اقتصادی

نویسنده

ستادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را میتوان یکی از مصادیق بحرانهای ارزی نامید. با اینکه تشدید و توسعه این بحران به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی کشور در سالهای منتهی به بحران بوده، اما شکی نیست که تهدیدها و تحریمهای غرب عامل اصلی شروع این بحران است. تحریمهای غرب از طریق کاهش منابع ارزی و ایجاد محدودیت در جابهجایی این منابع، توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور را هدف گرفت و این عدم توازن آغازگر بحران ارزی بود. این مقاله تالش دارد با استفاده از تجارب حاصل از بحران ارزی گذشته، ساختاری برای نظام ارزی کشور پیشنهاد کند تا در مقابل تهدیدهای احتمالی آتی بتواند مقاومتر از گذشته عمل کند. این ساختار دربردارنده پیشنهادهایی در حوزه عوامل زیرساختی، عوامل مربوط به عرضه باثبات منابع ارزی، مدیریت تقاضای منابع ارزی و توسعه بازار ارزهای خارجی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the features of the structure of the currency system resistant to economic threats

نویسنده [English]

  • hassan hiyaee
Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh University
چکیده [English]

The sharp decline in the value of the national currency in years 1 and 2 can be called one of the instances of currency crises. Although the crisis has been exacerbated by the inadequate economic structure of the country in the years leading up to the crisis, there is no doubt that Western threats and sanctions are the main cause of the crisis. Western sanctions aimed at balancing supply and demand in the foreign exchange market by reducing foreign exchange resources and limiting the movement of these resources, and this imbalance triggered the currency crisis. This article seeks to propose a structure for the country's currency system, using the experiences of the past currency crisis, to be more resilient to possible future threats. This structure includes suggestions on infrastructure factors, factors related to the stable supply of foreign exchange resources, demand management of foreign exchange resources and the development of the foreign exchange market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency Crisis
  • Economic Threats
  • Resilient Currency System
  • Currency Policy Tools
ـ زمانزاده، حمید (1389)، «مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران»، فصلنامه تازههای اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ش۱۳۰
ـ مرکز پژوهشهای مجلس (1394)، بررسی دلایل نوسانات ارزی در ایران (1390 -1392 ) با نگاهی به تجربه کشورهای منتخب، معاونت پژوهشهای اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی.
ـ ورتابیان کاشانی، هادی (1392)، «تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سالهای 1389-1391» فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، ش 4.