نقش اخلاق سیاسی در استحکا مبخشی بُعد سیاسی ساخت درونی قدرت

نویسندگان

01234656778

چکیده

اگرچه موضوع و جایگاه اخلاق در مطالعات قدرت و سیاست به واسطه سیطره گفتمان
سکولاری در بازه ای طولانی انکار شده بود، به تدریج به ویژه با طرح نرم افزاری قدرت،
عناصر اخلاقی توجه بخشی از اندیشمندان علوم اجتماعی را جلب کرده و در حوزه
مطالعات قدرت نیز به عنوان یکی از منابع قدرت دانسته شده است. با این حال در
مباحث ساخت درونی قدرت کمتر به این موضوع اندیشیده شده است که آیا اخلاق
سیاسی م یتواند در استحکا مبخشی درونی قدرت نقش آفرین باشد؟ این مقاله برای
پاسخ به این سؤال از رهیافت پیوستگی اخلاق و قدرت با روش توصیف ی تحلیلی و
فراتحلیل که روشی برای ترکیب و تلفیق نتایج پژوهش های کمی است )عابدی و
همکاران، 1385 : 123 (، بهره گرفته است. هدف این پژوهش تبیین جامع هشناختی 3
کارکردهای اخلاق سیاسی در ابعاد سیاسی اجتماعی قدرت ملی با تأکید بر اندیشه های
رهبر معظم انقلاب است. براساس یافته اجمالی تحقیق، اخلاق سیاسی با تحت تأثیر
قرار دادن عملکرد، قابلیت و توانایی حکوم تشوندگان، حکوم تکنندگان و نخبگان
سیاسی در استحکام و تداوم قدرت در ابعاد مختلف و ایجاد ثبات و پیشرفت مادی و
معنوی کشور و همچنین در ایجاد نفوذناپذیری و مقاومت علیه فشارهای بیرونی نقش
اصلی و زیربنایی ایفا م یکند.

کلیدواژه‌ها