نقش امنیتی اتحادیه اروپا در عرصه بین الملل: ضرورت ها و چال شها

نویسنده

01234656778

چکیده

اتحادیه اروپا به دلایل مختلف داخلی و خارجی در عرصه های امنیتی و نظامیِ
پیشرفت، نقش چندانی نداشته است. هرچند اتحادیه اروپا در امور نظامی و امنیتی
سرمایه گذاری نکرد، در بره ههایی از زمان موفق شد با سیاست گسترش و دربرگیری،
چالش های امنیتی درون و بین کشورهای عضو را مدیریت کند. تحولات بی نالمللی به
ویژه در مناطق همسایه اروپا و تغییر در رویکرد روسیه و نیازمندی های امنیتی نظام
بی نالملل امکان تداوم سیاست وابستگی امنیتی به آمریکا، سیاست سواری مجانی و
سرمایه گذاری نکردن در امور نظامی و امنیتی را از بین برده است. اگر اتحادیه اروپا
بخواهد نقش مؤثری در نظام بی نا لملل داشته باشد و در عین حال انسجام خود
را حفظ کند، مجبور است به طور جدی وارد عرصه های امنیتی شود. مقاله حاضر
مجموعه چالش های فراروی اتحادیه اروپا در امور امنیتی را تجزیه و تحلیل م یکند.

کلیدواژه‌ها