توهین به مقدّسات دینی به مثابة جرمی علیه امنیت ملّی

نویسندگان

01234656778

چکیده

توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانو نگذار در قانون مطبوعات )مادۀ
26 ( و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات )ماده 513 ( و اخیراً به نحو اخص در مواد 262
و 263 )مصوب 1/ 2/ 1392 ( همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق «قذف »
و «دشنام » برای سبّ نبی اسلام)ص( دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص
و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام)ص( در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛
به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعۀ اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم
بخورد و امنیت دینی و روانی مسلمانان و معتقدان به عصمت و منزلت رفیع پیامبر)ص(
مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای
آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( که تحقّق و تحکیم امنیت ملی مرهون
دی نداری و معنوی تگرایی و حاکمیت ارزش ها ی دینی در عرصۀ عمومی جامعۀ اسلامی است
)جنبه ایجابی( و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری )دامّ ظلّه( که دشمنان با
حمله به مقدّسات اسلامی )دینی( به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم)ص( در پی
آن هستند که احساسات دینی نس لهای جوان را در دنیای اسلام )و به طریق اولی در هویت
جامعۀ دینی ایران( تضعیف و خاموش کنند )جنبۀ سلبی( می تواند واجد پشتوانۀ نظری و
چارچوب مفهومی چه از بُعد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانو نگذار ایرانی و چه از
بعد خارجی و بی نالمللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و
سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.

کلیدواژه‌ها