زمینه های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

نویسنده

01234656778

چکیده

اگرچه ظهور و نق شآفرینی داعش به عنوان بازیگری غیردولتی به حدود یک دهة پی ش
بازم یگردد که ابومصعب الزرقاوی جنبش توحید و جهاد را در عراق تأسیس کرد، بحران
امنیتی عراق موجب شد توجه جامع ة جهانی به این گروه، بیش از گذشته معطوف شود. این
مقاله ضمن بررسی زمینه های فکری و فرهنگی، به دنبال بررسی زمینه های ظهور و گسترش
داعش در محیط امنیتی غرب آسیا در سه سطح ملی، منطقه ای و بی نالمللی است. یافته های
این مقاله که با روش توصیف ی تحلیلی تألیف شده است، نشان م یدهد اندیشة تکفیر مبتنی
بر سلفی گری به عنوان زمینة فکری و مقاومت در برابر امواج جهانی سازی به عنوان زمینه ای
فرهنگی، موجبات ظهور و گسترش داعش در جغرافیای جهان اسلام را فراهم کرده اند. در
سطح ملی، داعش در خلأ رهبری و بحران هویتی اهل سنت، با استفاده از احساسات مذهبی
آنان، در جغرافیای دولت های فرومانده ظهور کرد و اقتدار این دولت ها را به چالش کشید.
در سطح منطقه ای، به عنوان بازیگری غیردولتی، با بدیل سازی از گفتمان اسلا مگرایی، به
مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی و محور مقاومت پرداخت. در سطح بین المللی نیز جنگ
بین تمدنی را که آمریکای یها منادی و مدعی آن بودند، به جنگی درو نتمدنی تبدیل و در
جهت اسلا مهراسی حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها