روان شناسی اجتماعی تروریسم و نسبت آن با امنیت )بررسی تروریسم از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل رابطه آن با امنیت(

نویسندگان

01234656778

چکیده

این نوشتار به بررسی تروریسم از منظر روان شناسی اجتماعی و تحلیل رابطه آن با
مقوله امنیت می پردازد. هدف نوشتار در گام نخست، توضیح زمینه های بروز و ظهور
تروریسم در سطوح مختلف اجتماعی شدن آن از منظر روان شناسی اجتماعی است.
برای انجام این مهم تلاش شده است راه های مبارزه با تروریسم و شیوه های ارتقای
امنیت با توجه به آگاهی های ناشی از مطالعه ای مبتنی بر روان شناسی اجتماعی
توضیح داده شود. به باور نویسندگان، بروز و ظهور «پرخاشگری ابزاری » به مثابه
مبنای روان شناختی تروریسم، اَشکال مختلف اختلال ها و متعاقب آن، نزاع های
هویتی را شکل می بخشد و فرد و در پی آن، جامعه را مستعد بروز اعَمال تروریستی
می کند. رویکرد نوشتار در تعقیب اهداف خود، تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها
کتابخانه ای است. مباحث نوشتار مبتنی بر یک مقدمه و پنج فراز اصلی است

کلیدواژه‌ها