تأثیر تحولات سوریه بر الگوی تعاملی میان ایران و ترکیه؛ الگوی مفهومی و نظری

نویسندگان

01234656778

چکیده

ایران و ترکیه، دو کشور بزرگ غیرعرب خاورمیانه، روابط گسترده ای در زمینه ها و
سطوح مختلف، بسته به رویکردهای عمده سیاست های داخلی و خارجی دارند. روابط
دو کشور طی روند تاریخی خود فراز و نشیب بسیار داشته است. روی کار آمدن حزب
اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شد دو کشور روابط نسبتا باثباتی را پیش از شروع تحولات سال 2011 در سوریه تجربه کنند. در هر منطقه ای
تحت تأثیر عوامل مختلف، میان بازیگران آن منطقه الگوهای تعاملی مختلفی مانند
دوستی، رقابت و نیز دشمنی شکل می گیرد. ایران و ترکیه رویکردها و منافع متضادی
در تحولات سوریه دارند. این پژوهش با کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای در
پی پاسخگویی به این پرسش است که تحولات سوریه چه تأثیری بر الگوی تعاملی
میان ایران و ترکیه داشته است؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که اگر الگوی
تعاملی را طیفی در نظر بگیریم که یک سر آن دوستی )همبود امنیتی(، میانه آن رقابت
)رژیم امنیتی( و انتهای آن دشمنی )صورت بندی منازعه( باشد، تحولات سوریه باعث
شده است الگوی تعاملی ایران و ترکیه از دوستی رقابت به رقابت دشمنی متمایل
شود. یافته های این تحقیق از بررسی روابط سیاسی، نظامی امنیتی و اقتصادی میان
ایران و ترکیه، بر بستر شاخصه های به دست آمده از بسط الگوهای دوستی و دشمنی،
مؤید فرضیۀ تحقیق است. نقطه تمرکز زمانی برای دستیابی الگوی تعاملی پیش از
تحولات سوریه بازه زمانی 2010 2002 و تأثیر آن پس از تحولات، بازه 2014 2011
است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات نیز به
روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها