نظریه سعادت و جایگاه سیاست در اندیشه امام خمینی)ره(

نویسندگان

01234656778

چکیده

سعادت، به عنوان غایت، از محوری ترین مفاهیم اندیشه سیاسی اسلام است و بدان حد
اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از متفکران، کلید فهم متدولوژیک اندیشه سیاسی
در اسلام به شمار می آید. این پژوهش با توجه به ارتباط تنگاتنگ سعادت با سیاست
در اندیشه امام خمینی)ره(، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سعادت در اندیشه
امام چه رابطه ای با سیاست دارد.
در این پژوهش که بر مبنای هرمنوتیک متن محور به بررسی آثار امام خمینی)ره(
در زمینه سعادت و سیاست پرداخته شده، ابتدا مفاهیم سعادت و سیاست در نحله های
مختلف فکری بررسی و دسته بند یهایی از سیاست و سعادت ارائه و سپس امکان
پیوند و نحوه ارتباط میان این دو مفهوم با مکاتب مختلف فکری و سیاسی بررسی
و در پایان الگوی مفهومی جدیدی میان سعادت و سیاست بر مبنای اندیشه امام
خمینی)ره( ارائه شده که سیاست را به مثابه ابزاری برای نیل انسان به سعادت حقیقی
دانسته است. هدف این است که نخست فهم عمیق تر و دقیق تری از این دو مفهوم در
اندیشه امام به دست آید. دیگر اینکه تمایز و برجستگی اندیشه امام در پیوند میان
سعادت و سیاست در مقایسه با سایر اندیشه ها مشخص شود.

کلیدواژه‌ها