جایگاه علم و فناوری در قدرت جهان اسلام با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

زیربنای اساسی یک کشور یا یک قطب جمعییت بزرگ در دستیابی به قدرت و ثروت کسب علم و فناوری و رسیدن به قله‌های «دانش و نوآوری»و سپس پیاده‌سازی و به کارگیری آن در جامعه است پژوهشگر از دیدگاه‌ها، معلومات و یافته‌های این اندیشمندان در پیشینه تاریخی تحقیق استفاده شایانی کرده است در این پژوهش طراحی و تدوین الگوی «نقشه راه توانمندسازی جهان اسلام در حوزه علم و فناوری و راه‌های میان‌بر توانمندسازی جامعه هدف در حوزه جغرافیایی چشم‌انداز نظام» با رویکرد «کارت امتیازی متوازن» (BSC) انجام شده است.
پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از مدل رویکرد متوازن و با استفاده از متدولوژی گسترش عملکرد کیفیت،«نقشه راه» ترسیم و «راه‌های میان‌بر راهبردی» مشخص و هم‌چنین پیشنهادهای مربوط در قالب سیاست‌ها و راهبردهای کلان با مدل‌های مفهومی لازم ارائه شد. در این مجال فقط به موضوع «محیط‌نگاری علم و فناوری در جهان اسلام» با چهار بخشِ پیشینة نظری در مورد روابط بین قدرت، قدرت ملی و سلطه با علم و فناوری؛ پیشینه‌کاوی پیشرفت علم و فناوری در دوران طلایی جهان اسلام و دو نمونه بارز آن؛ علل عقب‌افتادگی علمی مسلمانان در علم و فناوری؛ وضعیت کنونی علم و فناوری در کشورهای اسلامی، و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها