امنیت پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده

چکیده

چکیده:
امنیت پایدار در فرهنگها و کشورهای گوناگون تعاریفی متفاوت دارد و برداشت هایی مختلف از آن شده است. برخی امنیت پایدار را تر یکبی از وجود امنیت ملی و امنیت انسانی دانسته اند؛ برخی توسعه اقتصادی جهان را امنیت پایدار تلقی می کنند و عده ای نیز رفاه بیشتر، حفاظت از غیرنظامیان و توسعه در سطح بین الملل را امنیت پایدار می دانند. در ایران هم برخی امنیت پایدار را در مقابل امنیت شکننده قرار می دهند و معتقدند امنیتی پایدار است که از سوی نهادهای اجتماعی و سیاسی تولید شود و نیروی انتظامی فقط حافظ آن باشد و برخی امنیت پایدار را امنیت عمومی دانسته اند.
هدف مقاله بررسی نظریات مقام معظم رهبری درباره امنیت پایدار است. با بهره گیری از روش تحلیل محتوای آشکار تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1390 بررسی شد. از دید ایشان، امنیت پایدار همه جانبه است، متولیان آن علاوه بر سازمان های نظامی و قضایی، سایر سازمان ها و حتی مردم هستند و تمام آحاد جامعه را دربر می گیرد.

کلیدواژه‌ها