نقش اعراب خوزستان در دفاع سرزمینی

نویسندگان

چکیده

استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران موقعیتی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران دارد، که در موقعیت های مختلف تاریخی مورد طمع بیگانگان ای روشن از این نگاه در ‌ قرارگرفته است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمونه
عصر حاضر است.
با توجه به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مردم و بازدارندگی مردمی در دفاع از سرزمین است. اعراب خوزستان با توجه به عوامل همگرا از جمله پیوستگی تاریخی سرزمین خوزستان، مذهب تشیع، توسعه صنعتی، ارتباطات،جنگ تحمیلی، مشارکت سیاسی و زمینه های تاریخی دفاعی، خود را جزیی ازهویت ملّی جمهوری اسلامی ایران م یدانند و نقشی برجسته در دفاع از سرزمین
خوزستان بر خود قائل می باشند.

کلیدواژه‌ها