نویسنده = امین فعلی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل درونی و بیرونیِ مؤثر بر گسترش جریان های تکفیری در جنوب غرب آسیا

دوره 7، شماره 23، پاییز 1393

عباس علی پور؛ جهانگیر حیدری؛ امین فعلی