نویسنده = بهروز صادقی عمرو ابادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1390

نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی؛ سید علیرضا عزیز موسوی


2. تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

قربانعلی محبوبی؛ نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی