نویسنده = صابر رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ژئوپولیتیکی شکل گیری سازمان منطقه ای در حوزه ژئوپولیتیکی خزر آسیای مرکزی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1390

زهرا احمدی پور؛ مصطفی قادری حاجت؛ رضا ملا حسینی اردکانی؛ صابر رحیمی